Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

Το Κάστρο της Σκύρου

Η τοπογραφική και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του κάστρου της Σκύρου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εργασιών προστασίας του μνημείου, καθώς και της στερέωσης των βραχωδών πρανών του Κάστρου και της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου.

Για την πλήρη και ακριβή καταγραφή του μνημείου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα μέσα και μέθοδοι, όπως η επιστήμη της φωτογραμμετρίας με την χρήση πολυκόπτερου της DJI, Laser Scanner της Leica, GNSS δέκτες και γεωδαιτικός σταθμός 1′ Leica.

Ιδρύθηκε τριγωνομετρικό και πολυγωνομετρικό δίκτυο, καταγράφηκαν πάνω από 13.000 φωτογραφίες επίγειες και εναέριες, σαρώθηκε όλο το πάνω μέρος του κάστρου, επιτυγχάνοντας ακρίβειες ≤ 5mm. Η χωρική ανάλυση των τελικών φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κυμάνθηκε στα 2mm, συντάχθηκαν όψεις – τομές, κατόψεις κλίμακας 1:50 και τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 και 1:500.