Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

Services

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Αποτυπώσεις πάσης φύσεως για μελέτες οδοποιίας, πολεοδομικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής, αναδασμούς, φωτοβολταϊκά πάρκα / Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για άδειες δόμησης, συμβολαιογραφικές πράξεις, κτλ / Ίδρυση τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων / Υψομετρικές μελέτες – Χωροσταθμήσεις με την χρήση χωροβάτη ακριβείας 0.3mm ανά χλμ / Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, χερσαίες ζώνες / Κτηματογραφήσεις, σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων / Ίδρυση και παρακολούθηση δικτύων μικρομετακινήσεων με την χρήση γεωδαιτικού σταθμού 1’-1mm / Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων / Αποτυπώσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας / Αποτυπώσεις λατομείων / Αποτυπώσεις σηράγγων, σπηλαίων / Σύνταξη πίνακα χωματισμών, οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, διατομών / Σύνταξη φακέλου πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού / Γεωμετρικές μεταβολές στο Εθνικό Κτηματολόγιο / Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων, αναδασμών / Βιομηχανικές αποτυπώσεις, χαράξεις ακριβείας / Χαράξεις κτιριακών εγκαταστάσεων, οδοποιίας λιμενικών έργων κτλ. /
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Xρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Γ.Υ.Σ., το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, είναι δυνατή η διενέργεια μελέτης φωτοερμηνείας. Οι αεροφωτογραφίες εισάγονται σε κατάλληλο φωτογραμμετρικό σταθμό όπου αποκαθίστανται όλοι οι προσανατολισμοί, πραγματοποιείται επίλυση αεροτριγωνισμού και παράγονται ψηφιακά μοντέλα εδάφους, ορθοφωτομωσαϊκά και ψηφιακοί χάρτες.

Η φωτοερμηνεία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την τεκμηρίωση μια κατάστασης όπως υφίστατο τη χρονική στιγμή λήψης της αεροφωτογραφίας. Τα αντικείμενα που εντοπίζονται και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια μιας μελέτης φωτοερμηνείας έχουν πλήρη αποδεικτική αξία και νομική κάλυψη καθώς, αφενός αναπαρίστανται σε δημόσια έγγραφα και αφετέρου αποτελούν αποτυπωμένα αδιάσειστα στοιχεία της πραγματικότητας κατά τη χρονική στιγμή της λήψης.
Η μελέτη φωτοερμηνείας πλαισιώνεται από τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης κατάλληλης για:


Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών, για την περαιτέρω υπαγωγή τους στον Ν. 4178/2013 / Τον εντοπισμό ενός γεωτεμαχίου, την εφαρμογή τίτλων / Για την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών και την εξακρίβωση ορίων σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης / Την απόδειξη ύπαρξης ή μη δρόμων, μονοπατιών, ρεμάτων κ.τ.λ. / Την βεβαίωση ύπαρξης κτίσματος προ του 1955,1975 / Για την υποβολή αντιρρήσεων στο Κτηματολόγιο σε περιοχές ανάρτησης δασικών χαρτών / Για την υποβολή ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο / Για τον προσδιορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού κ.α. / Με την χρήση κατάλληλων λογισμικών και τεχνικών επιτυγχάνεται η εξαγωγή μετρητικής πληροφορίας, η παραγωγή ενός ορθοφωτοχάρτη, ενός Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.), την τεκμηρίωση μιας γεωγραφικής θέσης, την διαστασολόγηση ή εμβαδομέτρηση ενός γεωτεμαχίου ή μιας κτιριακής δομής κ.α. /
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
H φωτογραμμετρική τεχνική απεικόνισης με την ονομασία «Δομή από Κίνηση» (Structure from Motion) επιτρέπει την απόκτηση πληροφορίας στις τρείς διαστάσεις μέσα από τη συλλογή ακολουθίας δυσδιάστατων φωτογραφιών που διαφέρουν ως προς τη θέση κατά τη στιγμή της λήψης. Με την χρήση σύγχρονων εναέριων και επίγειων φωτογραφικών μέσων επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη αποτύπωση μιας περιοχής μελέτης, μιας κτιριακής δομής ή ενός αντικειμένου. Ανάλογα το αντικείμενο μελέτης χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, από ένα ΣΜΗΕΑ σταθερής πτέρυγας ή ένα πολυκόπτερο, έως μια κάμερα DSLR. Η επιστήμη της φωτογραμμετρίας δύναται να παράξει προϊόντα και να χρησιμεύσει σε διάφορους τομείς όπως:

LASER SCANNING
Η πιο αποτελεσματική και ακριβής μέθοδος τρισδιάστατης αποτύπωσης, είναι αποδεδειγμένα η αποτύπωση με τη χρήση laser scanner. Η εταιρεία μας διαθέτει το laser scanner FARO FocusS 70, το οποίο χαρακτηρίζεται από εύρος σάρωσης 70 m και είναι κατάλληλο για σαρώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το παραγόμενο προϊόν από μια μεμονωμένη 3D σάρωση, είναι ένα νέφος σημείων (point cloud). Με την κατάλληλη επεξεργασία σε αντίστοιχα λογισμικά τα νέφη σημείων που έχουν ληφθεί από τις διαδοχικές θέσεις σάρωσης ευθυγραμμίζονται ως προς ένα κοινό σύστημα αναφοράς και συνθέτουν το πλήρες νέφος σημείων. Με περαιτέρω επεξεργασία δύναται να εξαχθούν τρισδιάστατά μοντέλα αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια as-built, DTM, μηχανολογικά σχέδια κ.τ.λ. Τα δεδομένα του laser scanner, είναι τα πιο ακριβή και ορθά δεδομένα για τη δημιουργία μοντέλου για χρήση BIM.

Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής της τεχνικής laser scanning είναι τα εξής:


Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίου (BIM) για παρακολούθηση και διαχείριση βιομηχανικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων / Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (as built) κτιριακών υποδομών και τεχνικών έργων και ενσωμάτωση μελλοντικών προσθηκών με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας / Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων / Παρακολούθηση χωματουργικών εργασιών σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και εργοτάξια / Αποτύπωση γεωλογικών σχηματισμών και παρακολούθηση μεταβολών στο ανάγλυφο / Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και αναγλύφου (DTM, DSM) / Αποτύπωση τόπων εγκλήματος και θέσεων ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών /
BIM
Η χρήση εργαλείων ΒΙΜ (Building Information Modelling) αποτελεί εξέλιξη των τελευταίων ετών που αλλάζει τον τρόπο εκπόνησης των κτιριακών μελετών και των μελετών έργων υποδομής. Στο στάδιο της μελέτης δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής κάθε είδους πληροφορίας ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες μελέτης, η οποία ενσωματώνεται στο μοντέλο. Το μοντέλο προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η μεθοδολογία ΒΙΜ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον κύκλο ζωής των κτιρίων, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, που εκτείνεται μέχρι την ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων. Επιπλέον είναι δυνατή η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων επαυξημένης πραγματικότητας όπου το μοντέλου της υφιστάμενης υποδομής επαυξάνεται με τη χρήση γραφικών. Με τον τρόπο αυτό, είναι αποτελεσματικότερη η εξέταση μελλοντικών τροποποιήσεων της υποδομής ή περαιτέρω προσθηκών.

ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Βυθομετρικές αποτυπώσεις με χρήση υδρογραφικού σκάφους εξοπλισμένο με σύγχρονο ηχοβολιστικό όργανο. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βυθομετρικών διαγραμμάτων και ψηφιακών μοντέλων πυθμένα για μελέτες και κατασκευές λιμενικών έργων, μελέτες οδεύσεων υποθαλάσσιων δικτύων και εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. ενάλια αρχαιολογία). Στην περίπτωση των λιμενικών έργων συλλέγονται δεδομένα υψομετρίας και πραγματοποιείται τοπογραφική αποτύπωση της παράκτιας περιοχής.

VIRTUAL TOURS
Δημιουργία πλατφόρμας τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης (Virtual Tour). Πρόκειται για μια πλατφόρμα που ενισχύει την περιήγηση στο χώρο με την ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, κείμενο) δίνοντας στο θεατή τη δυνατότητα να ανακαλύψει πληροφορίες για αντικείμενα εντός της σκηνής. Η επιλογή οποιουδήποτε αντικειμένου στο χώρο, οδηγεί στην εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων οπτικοακουστικού υλικού, παρέχοντας στον θεατή όλες τις λεπτομέρειες που τον αφορούν και προσφέροντας του μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επαύξησης της πραγματικότητας με τη χρήση γραφικών γραφικών ή άλλων ψηφιακών μέσων . Το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη καθώς περιλαμβάνει πλήκτρα “κλειδιά” για μετάβαση από μια θέση σε επόμενη. Ο προσανατολισμός στο εσωτερικό του κτιρίου επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση κατόψεων οι οποίες , επιτρέπουν τη μεταπήδηση από δωμάτιο σε δώματιο ή ακόμα και από όροφο σε όροφο.

Η πλατφόρμα περιήγησης μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες και να δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον είναι συμβατή με όλες τις συσκευές (PCs, Macs, Tablets, iOS, Android) και παρέχεται η δυνατότητα χρήσης γυαλιών εικονικής πραγματικότητας.


Τοπογραφικές εφαρμογές • Φωτοερμηνείες • Φωτογραμμετρία • Laser scanning • BIM • Βυθομετρικές αποτυπώσεις • Virtual tours