Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Αποτύπωση Γαλλικού Ποταμού

Στα πλαίσια αποτύπωσης του Γαλλικού ποταμού από την Νέα Σάντα μέχρι το δέλτα μια έκταση μήκους 33klm x ≈ 600m = 20km2, πραγματοποιήθηκε αποτύπωση με σύγχρονα μέσα. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε συνδυασμός επίγειας και εναέριας καταγραφής με χρήση UAV και δεκτών GNSS.

Τοποθετήθηκαν φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου σε όλο το ζητούμενο μήκος και πλάτος με την χρήση GNSS δεκτών. Ακολούθησε η πραγματοποίηση διαδοχικών πτήσεων, με χρήση ΣΜΗΕΑ DJI Phantom RTK και eBee X RTK, για τη λήψη αεροφωτογραφιών.

Μετά την επίλυση όλων των blocks τα παραγόμενα φωτογραμμετρικά προϊόντα είναι ένα τρισδιάστατο νέφος σημείων με πραγματική υφη, Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου και Ορθομωσαϊκό μεγάλης κλίμακας, χωρικής ανάλυσης > 3cm. Τέλος, εξήχθησαν τεύχη επιλύσεων με όλα τα σφάλματα και τα στατικά στοιχεία ανά block.